• Home
  • /אירועי אגודה
  • /עירית אבא כלת פרס משרד התרבות והספורט, מינהל תרבות, בתחומי העיצוב לשנת 2015

עירית אבא כלת פרס משרד התרבות והספורט, מינהל תרבות, בתחומי העיצוב לשנת 2015

עירית אבא כלת הפרס בתחומי העיצוב לשנת 2015

עירית אבא כלת הפרס בתחומי העיצוב לשנת 2015

כלת הפרס בתחומי העיצוב לשנת 2015

משרד התרבות והספורט | מינהל תרבות

הודעת משרד התרבות

הודעת משרד התרבות